Prohlášení účastníka a Obchodní podmínky

Prohlášení účastníka Urban Challenge

Já, níže podepsaný účastník akce Urban Challenge (dále jen „Akce“), jejímž pořadatelem je Events 4 you, z.s., IČ: 03675131, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61775 (dále jen „pořadatel“) přijímám a beru na vědomí, že Akce je testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s mou účastí na Akci existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož riziko újmy na majetku). Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe. Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se Akce neúčastnit.

V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:

 

a) Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Akce.

b) Beru na vědomí, že mám právo před účastí na Akci zkontrolovat závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto pořadateli Akce.

c) Vzdávám se jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: pořadateli, jeho sponzorům a spoluorganizátorům, závodním ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených. 

d) Beru na vědomí, že Akce bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám veškerá rizika s tím spojená, která mou účastí na Akci mohou nastat. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic a tramvajových přechodů, vodní překážky a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.

e) Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.

f) Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.

g) V případě zásahu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události (např. extrémní klimatické podmínky) má pořadatel právo přesunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací.

h) Souhlasím s tím, že mi budou veškeré bližší informace o Akci zasílány elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou jsem uvedl v registračním formuláři, resp. že jsem si je povinen zjistit sám na webu www.urbanchallenge.cz, přičemž pořadatel tímto způsobem splní svoji informační povinnost, pokud jde o bližší informace o Akci.

PŘEČETL JSEM A PLNĚ POCHOPIL TOTO PROHLÁŠENÍ, VČTENĚ ZŘEKNUTÍ SE NÁROKŮ. ROZUMÍM, ŽE JEHO PODPISEM JSEM SE VZDAL, JMÉNEM SVÝM A SVÉHO SVĚŘENCE, PODSTATNÝCH PRÁV, A TENTO PODPIS JSEM UČINIL SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ.

Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně svéprávný. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na Akci a Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí.

NEZLETILÍ/SVĚŘENCI: POKUD JE ÚČASTNÍK MLADŠÍ 18 LET NEBO MÁ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE, MUSÍ SOUHLAS UDĚLIT A PROHLÁŠENÍ NÍŽE PODEPSAT RODIČ NEBO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí níže uvedeného nezletilého/svěřence na Akci za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

Prohlášení účastníka Urban Challenge ke stažení.pdf

Všeobecné obchodní podmínky

Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce.

Společnost Events 4 you, z.s. Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, IČ: 03675131, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 61775 (dále jen “Events 4 you”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Events 4 you.

1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky/Účastník

Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.urbanchallenge.cz

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka

Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli (dále Účastník) za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.urbanchallenge.cz

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

2. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Events 4 you a Majitelem Vstupenky.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.urbanchallenge.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.urbanchallenge.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

3. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.urbanchallenge.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 2 hodiny před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na: www.urbanchallenge.cz/registrace/ 

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem 

- Platební Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

3.5 Minimální počet Vstupenek, které je možné zakoupit se slevou pro tým je 4.

4. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Events 4 you.

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

5. Reklamační Řád

5.1 Po zakoupení vstupenky - startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.

5.2 Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 100,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1 Společnost Events 4 you z.s. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2 Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti Events 4 you souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3 Společnost Events 4 you se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4 Společnost Events 4 you se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě Events 4 you (www.urbanchallenge.cz) 

7. Pravidla pro účast na běhu a bezpečnost závodníků

7.1. Událost/závod Urban Challenge je pětikilometrový překážkový běh.

7.2 Závodu Urban Challenge se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je narozena v roce 2014 a dříve. Osoba mladší 18 let věku se Události může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce; děti narozené v letech 2006 – 2014 se mohou zúčastnit pouze dětských závodů. Pro dětské kategorie: v kategorii 2006 - 2011 děti běží samy, v kategorii 2012 – 2014 mohou běžet s dětmi rodiče či zákonní zástupci.

7.3 Účastník se zavazuje podepsat prohlášení (revers) o právní odpovědnosti při újmě na zdraví. Bez tohoto dokumentu nelze startovat. Účastník dále prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti Události a je schopen Událost bez újmy na svém zdravotním stavu absolvovat.

7.4 Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.

7.5 Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že Pořadatel povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí nebo zakáže, je Účastník povinen si vzít jiné, nezávadné, vybavení.

7.6 Všechny škody, které způsobí Účastník sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.

7.7 Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem Události. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny Pořadatele Události a těmito organizačními opatřeními. Pořadatel má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Pořadatel má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly Události. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená Pořadatelem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, Pořadatel Události na místě konání akce či samotný Pořadatel).

7.8 Účastník získá před startem čip určený k měření jeho času. Účastník je povinen tento čip po doběhnutí závodu vrátit organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi 500,- Kč, a to na místě, či převodem na účet Pořadatele.

7.9. V případě, že se účastník rozhodne den před akcí nebo na místě v den akce změnit svoji registraci nebo vlnu. Tak za každou provedenou změnu bude účastníkovi účtován poplatek 100 Kč.

7.10. V případě změny registrace z jednotlivce na tým, nemá účastník právo na vrácení rozdílu peněz ze startovného.

7.11. Účastník souhlasí s tím, že v případě, kdy se jeho tým umístí podle času na stupních vítězů, tak na slavnostní vyhlášení na podium půjdou pouze 4 nejrychlejší a přeberou cenu pro celý tým.

7.12. Účastník, který je součástí týmu, souhlasí s tím, že výsledné umístění jeho týmu bude určeno na základě sečtení časů čtyř nejrychlejších závodníků v týmu.

8. Závěrečná ustanovení

8.1  Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

8.2 Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 27.3.2020

Events 4 you, z.s.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení.pdf

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů souhlasíte s tím, že spolek Events 4 you, z.s., jakožto pořadatel akce Urban Challenge, bude oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

 

 1. Identifikační a kontaktní údaje správce
  • Správcem Vašich osobních údaje je spolek Events 4 you, z.s., IČ: 03675131, se sídlem Praha 4, Mikuleckého 1311/8, PSČ: 147 00, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 61775 (dále jen „správce“).

  • V případě jakýchkoliv dotazů či pokud chcete uplatnit Vaše zákonná práva či odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů udělený správci, kontaktujte správce

přičemž správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce je veškerá komunikace mezi Vámi a

správcem monitorována.

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je tento Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“), a to v rozsahu osobních údajů nezbytných pro splnění práv a povinností vyplývajících z Vaší registrace k účasti na akci Urban Challenge.

 

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

3.1 Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém Vámi byly poskytnuty v souvislosti s Vaší budoucí účasti na akci Urban Challenge, které se zúčastníte na základě Vaší registrace, a to v rozsahu:

(dále společně jen „osobní údaje“).  

3.2 Správce bude dále zpracovávat údaje o tom, jakým způsobem jste nám poskytli souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů (obvykle uložením informací o době udělení souhlasu, vč. Vaší IP adresy, ze které vyplnili Vaši e-mailovou adresu) a kdy jste jej odvolali. 

3.3 Ostatní osobní údaje, které nám v souvislosti s Vaší registrací k účasti na akci Urban Challenge poskytujete, budeme jako správce zpracovávat na základě ustanovení článku 6, odst. 1., písm. b) nařízení, tj. z důvodu, že zpracování těchto osobních údajů (datum narození, adresa bydliště, kontaktní telefon, kontaktní e-mail) je nezbytné pro splnění smlouvy, tj. pro Vaši účast na akci Urban Challenge.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je (i) zveřejnění jména a příjmení s Vaším startovním číslem po dobu maximálně 60 dnů po skončení akce Urban Challenge na  webu www.urbanchallenge.cz spolu se souborem fotografií, kde si budete moci fotografie prohlédnout a případně je i stáhnout a užívat pro Vaše osobní,  nikoli pro komerční účely, a dále (ii) užití (zahrnující mj. zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování na území ČR a SR) fotografií správcem za účelem propagace (v síti Internet, v tisku, v televizi a v propagačních materiálech) v budoucnu konaných akcí Urban Challenge, a to po dobu uvedenou v čl. 5 tohoto souhlasu.

 

 1. Doba uložení osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, nebude-li tento souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

 

 1. Kde se budou Vaše údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat v našich interních počítačových systémech.

 

 1. Další příjemci osobních údajů

7.1. Vaše osobní údaje nebudeme dále předávat třetím osobám.

7.2. K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu (i) osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti, např. provozovatelé našich IT systémů, (ii) provozovatelé našich záložních serverů a datových záloh. 

7.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

 1. Odvolání osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy na adresu: info@events-4-you.cz, popř. dalšími způsoby uvedenými v čl. 1.2. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

 

 1. Poučení o Vašich právech
  • Upozorňujeme vás, že nejste povinni nám jakékoliv údaje poskytnout a jejich poskytnutí je dobrovolné. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám dána možnost prohlédnout si a především stáhnout si fotografie a užívat je pro své osobní potřeby. Je však zcela na Vašem uvážení, zda do smluvního vztahu se správcem vstoupíte, či nikoliv.

9.2. Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

a) právo svůj souhlas kdykoli odvolat; tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu.

b) právo osobní údaje opravit či doplnit;

c) právo požadovat omezení zpracování;

d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

e) právo požadovat přenesení údajů;

f) právo na přístup k osobním údajům;

g) právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

h) právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a

i) další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

 

 1. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které správci poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Není však objektivně možné zcela zaručit bezpečnost Vašich osobních údajů. Proto není ani možné 100 % zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže třetí osoba získat přístup, nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením bezpečnostních opatření správce. V této souvislosti nicméně správce zaručuje, že pravidelně kontroluje, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používá taková bezpečností opatření, která je možné po správci rozumně vyžadovat,  aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k poskytnutým osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení.

Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována. Každý subjekt údajů ale nese odpovědnost za uchování svého jedinečného hesla a dalších údajů o účtu v tajnosti a za stálou kontrolu nad přístupem ke svému účtu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů ke stažení