Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro účastníky sportovní akce

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky sportovní akce Urban Challenge („akce“), jejímž organizátorem je spolek Events 4 you, z.s., IČO 03675131, se sídlem U Parkánu 1/8, 182 00 Praha 8 – Ďáblice, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 61775 („organizátor“), upravují vzájemná práva a povinnosti účastníka akce („účastník“) a organizátora („VOP“).

1.2. Registrací účastníka na akci („registrace“) na internetových stránkách urbanchallenge.cz („on-line rozhraní“) a zaplacením ceny akce vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem („smlouva“).

1.3. Účastník se zavazuje řídit se těmito VOP. Zaškrtnutím políčka v on-line rozhraní při registraci účastník potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí se všemi ustanoveními VOP.

1.4. Znění VOP může organizátor měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2. Základní pravidla pro účast na akci a bezpečnost účastníků

2.1. Akce se může zúčastnit jakákoliv fyzická osoba, jejíž zdravotní stav jí účast umožňuje.

2.2. Osoba mladší 18 let věku se akce může zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce uděleným písemnou formou v podobě formuláře dostupného ke stažení v on-line rozhraní. Vyplněný a zákonným zástupcem podepsaný souhlas odevzdá účastník organizátorovi nejpozději v den konání akce.

2.3.Osoba mladší 15 let věku se může účastnit pouze v doprovodu dospělé osoby.

2.4.Účastník je povinen se řídit pokyny organizátora a jeho zástupců. Organizátor má právo vyloučit z účasti na akci jakéhokoliv účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh akce nebo bezpečí ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pokyny organizátora a jeho zástupců a/nebo s těmito VOP.

3. Registrace a účast účastníka na akci

3.1. Registraci na akci účastník provede prostřednictvím on-line rozhraní.

3.2. Účastník uhradí při registraci za svou účast na akci částku určenou organizátorem („startovné“). Startovné je možné uhradit bankovním převodem nebo on-line platbou pomocí platební karty. Registrace je dokončena okamžikem připsání startovného na účet organizátora.

3.3. Registrovaný účastník je povinen se na akci dostavit v dostatečném předstihu.

3.4. Účastník je oprávněn se účastnit toho termínu akce, na nějž se registroval.

3.5. Účastník je povinen při vstupu na akci doložit registraci provedenou na své jméno a v případě vyzvání organizátorovi předložit platný průkaz totožnosti.

3.6. Účastník obdrží před konáním akce čip určený k měření jeho času, který je povinen po ukončení akce vrátit organizátorovi. V případě ztráty či poškození čipu je účastník povinen zaplatit organizátorovi pokutu ve výši 500 Kč, a to na místě při ukončení akce nebo do 10 dnů bankovním převodem na účet č. 2701086731/2010.

3.7. V případě, že se účastník rozhodne změnit registraci na jiného účastníka, je povinen uhradit organizátorovi za tuto změnu poplatek ve výši 100 Kč. Tuto změnu je možné provést nejpozději 24 hodin před začátkem akce.

3.7. V případě, že se účastník rozhodne změnit registraci na jinou akci (závod) organizátora, je povinen uhradit organizátorovi za tuto změnu poplatek ve výši 250 Kč. Tuto změnu je možné provést nejpozději 7 dnů před začátkem akce.

4. Soutěžní pravidla

4.1. Akce spočívá v běhu na 5.000 metrů dlouhé trati s více než 25 originálními překážkami z městského prostředí. 

4.2. Osoby mladší 15 let se mohou zúčastnit některého z dětských překážkových okruhů - běh na 900 metrů pro účastníky ve věku 3-5 let a 6-8 let a 1800 metrů pro účastníky ve věku 9-11 let a 12-14 let.

4.3. Jedná se o městský překážkový běh, při kterém účastník překonává překážky jako je například přeskakování aut, lezení přes kontejnery, běh atomovým krytem a mnoho dalších výzev. Účastník bere na vědomí, že pro překonání některých překážek je třeba vynaložit MAXIMÁLNÍ úsilí.

4.4. Účastník je během akce povinen:

4.4.1. chovat se v souladu s těmito soutěžními pravidly;

4.4.2. jednat s ostatními účastníky, zástupci organizátora i ostatními osobami přítomnými na akci s respektem a úctou;

4.4.3. zdržet se urážlivého, nesportovního či vulgárního chování;

4.4.4. nahlásit jakékoliv porušení těchto pravidel organizátorovi.

4.5. Organizátor je oprávněn účastníka v případě porušení soutěžních pravidel vyloučit z účasti na akci.

4.6. Účastník bere na vědomí, že akce klade vysokou náročnost na fyzickou vybavenost účastníků a svou účastí potvrzuje, že důsledně zvážil svůj zdravotní stav a kondici a tyto mu umožňují se akce zúčastnit.

4.7. Účastník prohlašuje, že si je vědom fyzické náročnosti a zdravotních rizik spojených se svou účastí na akci (riziko zranění či újmy na zdraví, riziko úmrtí) jakož i rizika újmy na majetku účastníka.

4.8. Provedením registrace na akci se účastník zavazuje, že před svou účastí na akci ani během ní nepožije alkohol ani omamné či psychotropní látky včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.

4.9. Účastník nesmí na akci přijít s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné, pro ostatní účastníky akce, diváky, zástupce organizátora, nebo pro samotného účastníka. V případě, že má účastník pochybnost o bezpečnosti svého vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora a podřídit se jeho rozhodnutí o přípustnosti vybavení.

4.10. Účastník je povinen před svou účastí na akci zkontrolovat místo konání akce a nahlásit organizátorovi jakékoliv možné ohrožení bezpečnosti místa konání akce, které mu bude známo.

4.11. Účastník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že akce bude probíhat za běžného silničního provozu, čemuž přizpůsobí své chování v maximální možné míře.

4.12. Účastník obdrží od organizátora před zahájením akce čip určený k měření jeho času. Účastník je povinen tento čip po skončení akce (závodu), které se účastní, vrátit organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi poplatek ve výši 500 Kč, a to na místě, či převodem na účet organizátora do 7 dnů od konání akce.

4.13. Účastník je povinen nahradit veškeré škody, které způsobí svým zaviněním jiným účastníkům, organizátorovi či jeho zástupcům, nebo jiným osobám přítomným na akci.

5. Vyšší moc

5.1. V případě zásahu vyšší moci, tj. mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné a nezaviněné události má organizátor právo akci zrušit nebo změnit termín konání, a to i opakovaně. Startovné se v takovém případě nevrací.

5.2. Za zásah vyšší moci jsou považovány např. následující události: nehody, epidemie, pandemie, karanténa, občanské nepokoje, porucha komunikačních zařízení, porucha webhostingových zařízení, porucha poskytovatele internetových služeb, přírodní katastrofy, nařízení vlády anebo jiných orgánů veřejné moci, zákonná omezení, změny v zákonech a jiných právních předpisech, stávky na celostátní úrovni, požár.

6. Práva z vadného plnění a právo na odstoupení

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má účastník právo využít možnosti v tomto pořadí:

6.2.1. na odstranění vady;

6.2.2. na odstranění vady dodáním nové služby bez vady;

6.2.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.3. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u organizátora. Organizátor je povinen účastníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy účastník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace účastník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

6.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je účastník povinen prokázat provedení registrace a uhrazení startovného (uzavření smlouvy).

6.5. Účastník bere na vědomí, že od smlouvy vzniklé mezi účastníkem a organizátorem na základě registrace a zaplacení ceny akce dle čl. 1.2 těchto podmínek, jakožto smlouvy o využití volného času, které organizátor poskytuje v určeném termínu, nelze dle ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, odstoupit.

7. Odpovědnost organizátora

7.1. Organizátor si vyhrazuje právo změnit plánovaný termín akce.

7.2. Organizátor není odpovědný za škody na majetku nebo újmy na zdraví, které nejsou zaviněny nebo které nejsou způsobeny hrubým zanedbáním povinností ze strany organizátora.

7.3. Organizátor nebo osoby, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto VOP.

8. Ochrana osobních údajů 

8.1. Ochrana osobních údajů účastníka probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno na internetových stránkách organizátora urbanchallenge.cz.

9. Změny VOP

9.1. Tyto VOP může organizátor změnit v případě, že dojde ke změně právní úpravy či jejího výkladu, a z tohoto důvodu nastane možná pochybnost o platnosti a účinnosti některého z ustanovení VOP, a to takovým způsobem, aby tyto VOP byly nadále v souladu s právním řádem České republiky. V takovém případě organizátor zveřejní nové znění VOP prostřednictvím on-line rozhraní a o tomto zveřejnění informuje účastníka.

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud vztah založený touto smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že na projednání jakýchkoliv sporů mezi účastníkem a účastníkem je dána pravomoc soudů České republiky s místní příslušností dle sídla organizátora.

10.3. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení VOP není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.

10.4. Registrace účastníka je archivována účastníkem v elektronické podobě, a není přístupná třetím osobám.

10.5. Tyto VOP jsou vyhotoveny s účinností od 1. listopadu 2021.


Všeobecné obchodní podmínky ke stažení