Prohlášení účastníka a Obchodní podmínky

Já, níže podepsaný účastník akce Urban Challenge 2017 (dále jen „Akce“) přijímám a beru na vědomí, že Akce je testem fyzických a duševních vlastností, přičemž v souvislosti s mou účastí na Akci existují značná a specifická rizika (zejména riziko zranění či jiné újmy na zdraví, riziko smrti, jakož riziko újmy na majetku). Podpisem tohoto prohlášení veškerá rizika spojená s mojí účastí na Akci svobodně, dobrovolně a vědomě uznávám, akceptuji a přebírám na sebe. Potvrzuji, že jsem zdráv, v dobré fyzické kondici a nebylo mi ošetřujícím lékařem doporučeno se Akce neúčastnit.

V souvislosti s mou účastí na Akci uznávám, přijímám a souhlasím s následujícím:
a) Souhlasím s dodržováním soutěžních pravidel platných pro konání Akce.

b) Souhlasím s tím, že před účastí na Akci zkontroluji závodiště, zařízení, vybavení a prostory, které budou použity, a v případě, že se některé prostory budou zdát nebezpečné, oznámím toto pořadateli Akce.

c) Neodvolatelně se vzdávám jakýchkoliv právních nároků nebo závazků v případě újmy na zdraví, invalidity, smrti či škody na majetku, utrpěných v souvislosti s účastí na Akci, které účastníku Akce přiznává právní řád České republiky, vůči následujícím osobám nebo subjektům: Events 4 you, z.s., jejím sponzorům a spoluorganizátorům, závodním ředitelům, zaměstnancům a dobrovolníkům, i když tyto nároky, ztráty nebo závazky jsou způsobeny z nedbalosti jednáním nebo opomenutím osob výše uvedených.

d) Beru na vědomí, že Akce bude probíhat za běžného silničního provozu, a přebírám veškerá rizika s tím spojená, která mou účastí na Akci mohou nastat. Dále přebírám jakákoliv jiná rizika spojená s účastí na Akci – zejména pády, kontakty s ostatními účastníky, povětrnostní podmínky, stav silnic a tramvajových přechodů, vodní překážky a na nebezpečí, která mohou způsobit diváci či dobrovolníci.

e) Prohlašuji, že já ani nikdo další se nebude soudní cestou domáhat svých domnělých nároků vůči osobám nebo subjektům uvedeným výše v odstavci (c) ohledně práv a povinností z jakýchkoliv prohlášení, ztrát nebo závazků, kterých jsem se zde zřekl.

f) Prohlašuji a zavazuji se, že odškodním osoby a subjekty uvedené v odstavci (c) za jakékoliv jednání či nekonání, v důsledku kterého vznikla osobám a subjektům uvedeným v odstavci (c) jakákoliv škoda.

g) Tímto uděluji neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch Events 4 you, z.s. k použití mého jména v souvislosti s mou účastí na Akci, a zříkám se práva na jakoukoliv budoucí náhradu škody, na kterou jinak mohu mít nárok v důsledku používání mého jména;

h) Tímto uděluji neodvolatelné a neomezené svolení ve prospěch Events 4 you, z.s. k pořízení fotografií, podobizen, videí a jiných nahrávek v souvislosti s mou účastí na Akci a jejich následnému použití, zveřejňování, reprodukování, šíření a distribuování v neomezeném rozsahu po neomezenou dobu všemi způsoby užití bez teritoriálního omezení, a to bez jakékoliv náhrady či úplaty pro moji osobu;

i) Souhlasím se zpracováním osobních údajů a dávám Events 4 you, z.s. jakožto pořadateli Akce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů pro marketingové účely, zejména pro zasílání sdělení o činnosti pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zák. č. 480/2004 Sb. v rámci činnosti pořadatele.

j) Akceptuji, že mé startovné je nevratné v jakémkoliv případě

Čestně prohlašuji, že jsem ke dni podpisu tohoto prohlášení dosáhl věku 18 let a jsem plně svéprávný. Prohlašuji, že jsem se seznámil s obsahem tohoto prohlášení před jeho podpisem a že plně chápu jeho obsah a rizika spojená s účastí na Akci a Akce se zúčastním na vlastní nebezpečí.

U osob mladších 18 let toto prohlášení musí podepsat zákonný zástupce:

Já, zákonný zástupce souhlasím s účastí svého syna/dcery na Akci za výše uvedených podmínek. Dále prohlašuji, že jsem oprávněn/a jednat jménem a na účet nezletilého.

Prohlášení účastníka 2017 Urban Challenge ke stažení.pdf

Všeobecné obchodní podmínky

Prodej vstupenek (startovních lístků) online na sportovní akce.

Společnost Events 4 you, z.s. Frýdlantská 1306/22, 182 00 Praha 8, IČ: 03675131, vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka L 61775 (dále jen “Events 4 you”) vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jako "VOP") pro upřesnění právních vztahů mezi majitelem koupené vstupenky a Events 4 you.

  1. Definice pojmů

Majitel Vstupenky/Účastník

Majitel vstupenky je osoba, která si zakoupila Vstupenku prostřednictvím Služby na webové stránce na doméně www.urbanchallenge.cz

Služba

Jde o samostatný prodejní elektronický způsob objednávání, prodeje a distribuce elektronických Vstupenek.

Událost

Událost je veřejná společenská akce sportovního charakteru, na kterou se prostřednictvím Služby prodávají vstupenky, a kterou organizuje a/nebo pořádá Pořadatel.

Pořadatel

Pořadatel je subjekt, organizace nebo zařízení pořádající, provozující nebo organizující akce, resp. zprostředkovávající jejich řízení (např. Sportovní akce), a který zajišťuje i prodej a distribuci vstupenek

Vstupenka

Vstupenka je potvrzení umožňující jejímu majiteli (dále Účastník) za jednorázovou platbu vstup na Akci, na kterou byla zakoupena. Vstupenka je platná pouze na Akci, na kterou byla zakoupena, není možné ji použít na vstup na jinou Událost. Aktuální ceny Vstupenek jsou zveřejněny na internetové stránce www.urbanchallenge.cz

Typ Vstupenky

Elektronická forma Vstupenky je doručena majiteli na e-mailovou adresu, zadanou při uzavření objednávky.

  1. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upřesňují používání Služby a definují smluvní vztahy mezi Events 4 you a Majitelem Vstupenky.

2.1 Pořadatel přijímá od zájemců finanční prostředky odpovídající kupní ceně Vstupenek. Uhrazením ceny Vstupenky prostřednictvím webové stránky www.urbanchallenge.cz vstupuje Majitel Vstupenky do právního vztahu přímo s konkrétním Pořadatelem vybrané akce.

2.2 Informace o změně nebo zrušení akce může být zveřejněna na www.urbanchallenge.cz. Odpovědnost za zveřejnění o změně nebo zrušení Akce má Pořadatel.

  1. Objednání a platba za Vstupenky

3.1 Vstupenky je možné zakoupit přes Službu, která se nachází na webové stránce na doméně www.urbanchallenge.cz, nebo v den konání akce přímo na místě akce a to nejpozději 2 hodiny před zahájením akce.

3.2 Zájemci mohou využívat Službu následovně na: www.urbanchallenge.cz/registrace/ 

3.3 Platba za Vstupenky je možná prostřednictvím platebních systémů

- Bankovním převodem 

- Kreditní Kartou

3.4 Maximální počet Vstupenek, které je možné zakoupit na jednoho zákazníka, není omezen.

3.5 Minimální počet Vstupenek, které je možné zakoupit se slevou pro tým je 4.

  1. Práva a povinnosti Majitele Vstupenky

4.1 Majitel Vstupenky koupí Vstupenky na danou Akci vstupuje do smluvního vztahu s Events 4 you.

4.2 Majitel Vstupenky je oprávněn použít Vstupenku na vstup na Akci, na kterou byla zakoupena.

4.3 Majitel Vstupenky je povinen na vyzvání Pořadatele předložit platný průkaz totožnosti.

4.4 Majitel Vstupenky je povinen zkontrolovat si Vstupenku a údaje na ní ihned po doručení (rozumí se – doručení do e-mailové schránky Majitele).

  1. Reklamační Řád

5.1 Po zakoupení vstupenky - startovního lístku není možné od smlouvy s pořadatelem odstoupit a žádat vrácení startovného. Pořadatel nebude akceptovat vrácení již zaplaceného startovného na akci, která se bude konat. Rovněž není možné žádat vrácení startovného, pokud majitel vstupenku nevyužije.

5.2 Převod registrace na jinou osobu je možný do týdne před Akcí a za správní poplatek 50,-Kč, který bude připsán na účet Pořadatele.

  1. Ochrana Osobních Údajů

6.1 Společnost Events 4 you z.s. v souladu s ustanoveními 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů), získává a zpracovává osobní údaje Majitelů vstupenek především v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní / emailový kontakt, datum narození, a to pro účely správy závazkových právních vztahů, které vznikají uzavřením smlouvy, mezi Majitelem vstupenek a Pořadatelem Akcí v souvislosti s koupí Vstupenek na konkrétní akci, a dále pro účely evidence činnosti jednotlivých Pořadatelů Akcí. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

6.2 Zakoupením vstupenky uděluje Majitel vstupenky ve smyslu ust. § 5 zákona o ochraně osobních údajů společnosti Events 4 you souhlas ke zpracování jeho osobních údajů pro výše uvedený účel. Práva Majitele vstupenky dle ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů zůstávají zachovány.

6.3 Společnost Events 4 you se zavazuje, že získané osobní údaje v souladu s ustanoveními § 13 a násl. zákona o ochraně osobních údajů bude chránit před náhodným, jakož i nezákonným poškozením a zničením, náhodnou ztrátou, změnou, nedovoleným přístupem a zpřístupněním, jakož i před jakýmikoli jinými nedovolenými formami jejich zpracovávání.

6.4 Společnost Events 4 you se zároveň zavazuje v souladu s ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů zachovávat mlčenlivost o získaných osobních údajích.

Zakoupením Vstupenky na Akci vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s Obchodními podmínkami prodejní sítě Events 4 you (www.urbanchallenge.cz) 

  1. Pravidla pro účast na běhu a bezpečnost závodníků

7.1. Událost/závod Urban Challenge je pětikilometrový překážkový běh.

7.2 Závodu Urban Challenge se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 15 let. Osoba mladší 18 let věku a starší 15 let se Události může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

7.3 Účastník se zavazuje podepsat prohlášení (revers) o právní odpovědnosti při újmě na zdraví. Bez tohoto dokumentu nelze startovat. Účastník dale prohlašuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti Události a je schopen Událost bez újmy na svém zdravotním stavu absolvovat.

7.4 Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky.

7.5 Účastník nesmí na závod přijít v nebo s jakýmkoliv vybavením, které by mohlo být nebezpečné pro ostatní účastníky akce, diváky či pro samotného účastníka. V případě, že účastník má pochybnost o bezpečnosti jeho vybavení, je povinen o této skutečnosti informovat organizátora, který vybavení povolí nebo zakáže, a to písemnou formou. V případě, že Pořadatel povolení z jakéhokoliv důvodu neudělí nebo zakáže, je Účastník povinen si vzít jiné, nezávadné, vybavení.

7.6 Všechny škody, které způsobí Účastník sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.

7.7 Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem Události. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny Pořadatele Události a těmito organizačními opatřeními. Pořadatel má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, jehož chování by mohlo ohrozit bezpečný průběh závodu nebo bezpečnost ostatních účastníků. Pořadatel má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly Události. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená Pořadatelem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, Pořadatel Události na místě konání akce či samotný Pořadatel).

7.8 Účastník získá před startem čip určený k měření jeho času. Účastník je povinen tento čip po doběhnutí závodu vrátit organizátorovi. V případě ztráty čipu či jeho poškození je účastník povinen zaplatit organizátorovi 500,- Kč, a to na místě, či převodem na účet Pořadatele.

7.9. V případě, že se účastník rozhodne na místě změnit svoji registraci. Tak za každou provedenou změnu bude účastníkovi účtován poplatek 100 Kč.

7.10. Účastník se zavazuje, že v případě účasti na slavnostním vyhlášení vítězů, bude oblečen do oficiálního trička Urban Challenge. V případě opomenutí této podmínky zanikne účastníkovi nárok na výhru.

  1. Závěrečná ustanovení

8.1  Zakoupením Vstupenky vyjadřuje Majitel vstupenky souhlas s těmito Všeobecnými Obchodními Podmínkami.

8.2 Práva a povinnosti stran neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky – zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

V Praze dne 1. 1. 2017

Events 4 you, z.s.

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení.pdf